Μεμβράνες (διαμέτρου) 2,5"

 

Χρήση

Χαμηλής πιέσεως / υφάλμυρου νερού

Για την αφαλάτωση υφάλμυρου νερού

Για την αφαλάτωση θαλασσινού νερού

Τύπος μεμβράνης

2521-BLN

2540-BLN

2521-BE

2540-BE

2521-SHF

2540-SHF

Παροχή παραγόμενου νερού [m³/day]

1,1 m³/day (300 GPD)

3,0 m³/day (800 GPD)

1,1 m³/day (300 GPD)

3,0 m³/day (800 GPD)

1,14 m³/day (300 GPD)

2,3 m³/day (600 GPD)

Ποσοστό απόρριψης αλάτων [%]

99,2

99,2

99,7

99,7

99,7

99,7

Δραστική επιφάνεια μεμβράνης [m²]

1,1

2,5

1,1

2,5

1,1

2,2

Ανάκτηση [%]

15

15

15

15

8

8

Δοκιμή

1.500 [ppm] / 10 [bar]

1.500 [ppm] / 10 [bar]

2.000 [ppm] / 15 [bar]

2.000 [ppm] / 15 [bar]

32.000 [ppm] / 55 [bar]

32.000 [ppm] / 55 [bar]

 

Μεμβράνες (διαμέτρου) 4"

 

Χρήση

Χαμηλής πιέσεως / υφάλμυρου νερού

Για την αφαλάτωση υφάλμυρου νερού

Για την αφαλάτωση θαλασσινού νερού

Τύπος μεμβράνης

4040-BLN

4040-BLR

4040-BE

810C
(Toray)

810V
(Toray)

Παροχή παραγόμενου νερού [m³/day]

9,8 m³/day (2.600 GPD)

7,2 m³/day (1.200 GPD)

9,1 m³/day (2.400 GPD)

4,5 m³/day (1.200 GPD)

7,2 m³/day (1.900 GPD)

Ποσοστό απόρριψης αλάτων [%]

99,2

99,6

99,7

99,75

99,8

Δραστική επιφάνεια μεμβράνης [m²]

7,9

7,9

7,9

7,0

8,0

Ανάκτηση [%]

15

15

15

8

8

Δοκιμή

1.500 [ppm] / 10 [bar]

1.500 [ppm] / 10 [bar]

2.000 [ppm] / 15 [bar]

32.000 [ppm] / 55,2 [bar]

32.000 [ppm] / 55,2 [bar]